Požární bezpečnost staveb

Požární bezpečnost staveb – požadavky na požární ochranu stavebních konstrukcí požadavky požární ochrany sledují 4 základní cíle, a to:

Uvedené požadavky jsou definovány zákonem č.50/1976 Sb „O územním plánování a stavebním řádu“ (stavební zákon) v platném znění, a některými souvisejícími předpisy. Tento zákon ve svém § 47, odst.1 v souladu se směrnicí Rady ES č. 89/106 EEC stanoví, že pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.“

„Zákon č.22/1997 Sb. „O technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

„Zákon 22/97Sb., Technické požadavky na výrobky““. ukládá výrobcům a dovozcům uvádět na trh jen výrobky, které splňují vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a musí být ověřeny podle zvláštních předpisů a hledisek, aby splňovaly požadavky příslušného technického předpisu. Tento zákon dále odkazuje na nařízení vlády č. 163/02 Sb, ve kterém jsou požadavky na požární bezpečnost zohledněny u vybraných skupin výrobků. Toto nařízení vlády platí pouze pro výrobky, pro které neexistuje evropská technická specifikace.

Pro harmonizovanou oblast platí NV 190/2002 Sb. v platném znění. Tyto výrobky jsou označeny značkou CE a mohou být kdekoliv v EU užity do staveb bez dalšího ověřování, zatímco výrobky, které toto označení nemají, musí být pro aplikaci ve stavbě doloženy dalšími doklady, v souladu s příslušnými českými stavebními předpisy.

NV 163/02 Sb. a změna NV 163/2002 Sb. z 13.7.2005 zavádí pro tyto vybrané skupiny výrobků pojem „stanovené výrobky“, a ukládá výrobcům a dovozcům dvě základní povinnosti:

Zákon 22/97Sb. ve své poslední novele stanoví v §13, že výrobce, dovozce nebo distributor nesmí tyto výrobky, pokud jsou určeny pro použití ve stavbě, uvádět na trh, pokud nesplňují parametry, určené požadavkem platných norem či jiných předpisů a pokud nejsou tyto parametry průkazně ověřeny postupem, který je tímto zákonem a nařízením vlády určen. (Certifikace)

Základní pojmy

Výsadní postavení mezi projektovými normami zaujímá především ČSN 73 0810. Tato norma prošla v r. 2005 velmi důkladnou novelizací, kdy bylo do soustavy našich projektových norem implementováno názvosloví a pojmy norem evropských.

Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení, platná od 1. července 2005.

Další požadavky na stavby z hlediska požární bezpečnosti jsou řešeny kodexem požárních norem tj. normami řady ČSN 73 08 .. . Tyto normy jednak stanovují požadavky a jednak definují průkaz těchto požadavků. Tyto normy a další stavební předpisy jsou určovány každým státem evropské unie nezávisle a jsou přizpůsobovány jen vzhledem k jednotným zkušebním postupům.

Základní skupiny :

Z hlediska stavebních konstrukcí stanovují tyto normy následující hlavní požadavky:

Jiné požárně-technické vlastnosti :

Zkušební normy definujících způsob zkoušení a prokazování požadovaných vlastností konstrukcí a stavebních hmot. Jsou povinně převzaté z EU. Od l.července 2000 vstoupily v platnost první evropské normy pro stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí které byly převzaty přímými překlady do soustavy českých technických norem. Od tohoto data jsou příslušné stávající ČSN zrušeny s tím, že platí souběžně výsledky zkoušek ještě po dobu 4 let. V současné době bylo do soustavy platných ČSN pro zkoušení požární odolnosti převzato již přes 20 evropských zkušebních předpisů a zároveň byly zrušeny dosud platné normy, které byly s těmito předpisy v rozporu

Klasifikační normy klasifikují a třídí výrobky a konstrukce podle parametrů, zjištěných podle zkušebních norem, které jsou převzaté z EU.

Například tyto klasifikační normy:

Hodnotové normy uvádějí hodnoty požárně technických vlastností vybraných konstrukcí a hmot.

Předmětové/výrobkové normy stanovují technické podmínky požárně bezpečnostních zařízení, např:

Systémy pasivní protipožární ochrany

Montáž systémů pasivní protipožární ochrany obsahuje všechny dále uvedené činnosti :

 V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici:

Kontaktní formulář