Zařízení pro odvod kouře a tepla ( ZOTK )

Chráněné potrubí:

Požárně odolné potrubí:

Zařízení pro odvod tepla a kouře (ZOTK):

Samočinné odvětrávací zařízení ( SOZ ):

Odvod tepla a kouře ( OTK ):

Zařízení pro odvod kouře a tepla je součástí požárně bezpečnostního zařízení ve stavebních objektech, jejichž cílem je snížit riziko a šíření požáru v objektu, jakož i minimalizovat ohrožení osob a majetku účinkem požáru. Navrhuje se pro jednotlivé kouřové sekce, které jsou v požárním úseku. Tyto sekce jsou pak v případě požáru a vyhodnocení čidel aktivovány a dochází k jejich odvětrávání.

Zařízení pro odvod kouře a tepla zajišťuje v počáteční fázi požáru odvod zplodin hoření a kouře a posléze odvádí i uvolněné teplo. Tím umožňuje zlepšit evakuaci osob, zásah požárních jednotek, snižuje tepelné namáhání konstrukce budovy a v konečném důsledku snižuje i následné škody na zařízení či budově, způsobené horkými plyny a kouřem. Přirozené i nucené odvody kouře a tepla odvádí horké plyny vně objektu buď střešními klapkami, ventilátory nebo pomocí potrubních systémů. Tyto potrubní systémy se v normách rozlišují jako potrubí pro odvod kouře a tepla z jednoho požárního úseku o jedné nebo více sekcích, a nebo potrubí pro odvod kouře a tepla z více požárních úseků s jednotlivými kouřovými sekcemi.

Potrubí pro odvod kouře a tepla z jednoho požárního úseku se značí např. E300single, kde číslo 300, případně 600, uvádí předpokládanou teplotu odváděných plynů. Potrubí se pak považuje za dostačující s požární odolností E 30. Potrubí pro odvod kouře a tepla z více požárních úseků se značí např. EImulti 30 nebo EImulti 60, kde číslo 30, popřípadě 60, uvádí hodnotu požární odolnosti.

Provádíme potrubí pro odvod kouře a tepla z více požárních úseků_EI 30, 60 (ve – ho) S1000multi_deskama Promatect-L500 tl. 25mm ( EI30 ) nebo tl.35mm ( EI60 ). Potrubí pro odvod kouře a tepla z jednoho požárního úseku_E600 120 ( ho) S1000single_deskama Promatect-H tl. 12mm

Provádíme potrubí pro odvod kouře a tepla z více požárních úseků_EI 30, 60 (ve – ho) S1000multi_deskama Grenamat AL tl. 25mm ( EI30 ) nebo tl.40mm ( EI60 ). Potrubí pro odvod kouře a tepla z jednoho požárního úseku_E600 120 ( ho) S1000single_deskama Grenamat AL tl. 25mm

Provádíme izolační systém pro potrubí pro odvod tepla a kouře z více požárních úseků s využitím izolačních materiálů ULTIMATE Protect. Jednovrstvým kladením izolace je možné docílit PO EI 30 (ve – ho) S1500multi u čtyřhranného potrubí ve svislé i vodorovné orientaci testovaného potrubí dle ČSN EN 1366-8. Izolace čtzřhranného vzduchovodu je provedena deskami U Protect Slab 4.0 Alu1 v tl. 80mm_desky jsou s hliníkovým polepem a ke čtyřhrannému potrubí se kotví přivařovacími trny s kloboučky_spojení desek mezi sebou v rozích se provádí vruty o délce rovné dvojnásobku tloušťky izolace. Objemová hmotnost izolace je 66 kg/m3_orientační množství trnů pro vodorovné/svislé potrubí je 18 / 25 ks/m2

Systém požární izolace ocelového pravoúhého potrubí k odvodu kouře a tepla pro PO EI 30 S, EI 60 S, EI 90 S multi /single a EI 120 S. Izolace potrubí je provedena deskami ROCKWOOL Conlit Ductrock 60, 90 a 120 vždy o tloušťce 60mm v jedné vrstvě. Izolační desky se liší pouze množstvím drceného kameniva uvnitř své základní vláknité struktury a podle toho jsou také označeny. Všechny spoje desek musí být opatřeny nánosem lepidla Conlit Fix. Příruby a nosné lišty porubí se překrýávají stejnou tlošťkou izolace jako celé potrubí. zolace je kotvena ponocí navařovacích trnů s kloboučky ( tzv. svorníky )_ 11 ks/m2 potrubí.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici:

Kontaktní formulář